Wypłata zasiłku pogrzebowego

Wypłata zasiłku pogrzebowego ZUS na miejscu stanowi duże udogodnienie dla bliskich zmarłego. W Parku Pamięci w Rudzie Śląskiej pomagamy załatwić wszelkie formalności związane z zasiłkiem pogrzebowym i organizacją uroczystości.

Sporządzamy i dostarczamy do ZUS wnioski o przyznanie rent rodzinnych. Załatwiamy niezrealizowane świadczenia emerytalno-rentowe po osobie zmarłej. Osobom z trudnościami w poruszaniu się zapewniamy pomoc i dopełnienie formalności w domu.

Co to jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie kosztów pogrzebu. Przysługuje w razie śmierci:

 • ubezpieczonego,
 • osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 • osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 • członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2, przy czym za członków rodziny uważa się:
  • dzieci własne,
  • dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości,
  • inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
  • wnuki i rodzeństwo,
  • małżonka (wdowę, wdowca),
  • rodziców, w tym ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające.

Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny, o którym mowa powyżej, zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższych jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.


Jakie dokumenty są wymagane do wypłaty zasiłku pogrzebowego?

 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12)
 • Skrócony odpis aktu zgonu
 • Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).